Általános szerződési feltételeink (ÁSZF)

Kedves Utazónk!

Üdvözöljük az EXPO TRAVEL Idegenforgalmi Kft. utazóinak sorában. Kérjük, gondosan olvassa át, majd aláírásával igazolja az EXPO TRAVEL utazási feltételeit, mely a továbbiakban, mint UTAZÁSI SZERZŐDÉS értelmezendő, amely létrejött egyrészről az EXPO TRAVEL Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely, telephely, levelezési cím: 1075 Budapest, Asbóth u. 19. 5/2., Tel: 354-0546/47, Fax: 353-1515, a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Idegenforgalmi és Közraktározás felügyeleti Osztály (mint engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság, Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., Tel. 458-5566, Fax. 458-5847, Internet: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest, E-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu) által kiadott Engedélyszám: R-1540/1997, a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által bejegyzett cégszám: 01-09-565165, Adószám: 12219748-2-42, mint utazásszervező, továbbiakban: EXPO TRAVEL, másrészről Megrendelő(k)/Utaz(ók) között az alábbi feltételekkel:


1. Irányadó jogszabályok

Az EXPO TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazásokra a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről szóló rendelkezései (Ptk. 6:254. §), különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet és az utazásszervező és a közvetítő tevékenységről szóló 473/2017 (XII.28.) Kormányrendelet, valamint a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

2. Az utazási szerződés létrejötte

Az utazási szerződés a Megrendelő(k)/Utazó(k) és az EXPO TRAVEL Kft. között az utazási szerződés aláírásával, az előleg megfizetésével és a visszaigazolás kézhez vételével jön létre. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell minden a szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozatot. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az EXPO TRAVEL-nek a megrendelő (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó – az EXPO TRAVEL Kft-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

 

3. Az utazási szerződés tartalma

3.1 Az utazási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az EXPO TRAVEL Kft., továbbá - ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján kötik meg - az utazásközvetítő, valamint - ha rendelkezik ilyennel - az EXPO TRAVEL Kft. helyi képviselőjének nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, továbbá faxszámát,

b) az EXPO TRAVEL Kft-nek, az utazásközvetítőnek, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.) szerinti nyilvántartásba vételi számát,

c) annak megjelölését, hogy a közreműködő személy utazásszervezőként vagy utazásközvetítőként jár el,

d) az utazó családi és utónevét és lakcímét, továbbá - amennyiben szükséges - elektronikus levelezési címét,

e) az utazó által megrendelt szolgáltatást,

f) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,

g) a szolgáltatást nyújtó megjelölését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét,

h) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj összegét, továbbá megfizetésének feltételeit, rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére, illetve a számítási módjára vonatkozó tájékoztatást,

i) a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: részvételi díj) meghatározva,

j) a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, kikötői illeték, repülőtéri illeték) összegét, valamint annak megjelölését, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell fizetnie,

k) annak a biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel az EXPO TRAVEL Kft, az Utevr.-ben előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,

l) figyelemfelhívást arra, hogy az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását a 10. § (2) bekezdésben foglaltak szerint köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint

m) ha az EXPO TRAVEL Kft. közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.

 

4. Úti okmányok beszerzése

A kiutazáshoz érvényes világútlevél beszerzéséről a Megrendelő gondoskodik. Az ennek hiányából eredő összes kárért és költségért az EXPO TRAVEL Kft. felelősséget nem vállal. Amennyiben az EXPO TRAVEL Kft. az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az EXPO TRAVEL Kft. szerzi be és tájékoztatja a Megrendelőt, az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A Megrendelő útlevelének a hazaérkezést követően még hat hónapig érvényesnek kell lennie. A vízumköteles országoknál a vízum díjáról és annak beszerzési feltételeiről az EXPO TRAVEL Kft. ad felvilágosítást.

 

5. Biztosítás

Ha a Megrendelő az EXPO TRAVEL Kft. közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha az EXPO TRAVEL Kft. a Megrendelő javára szóló utazási biztosítást kötött, az EXPO TRAVEL köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.

 

6. A Megrendelő által fizetendő teljes díj

A Megrendelő által fizetendő teljes díj – eltérő kikötés hiányában – magában foglalja a megrendelő által igénybe vett szolgáltatások díját, amely magában foglalja a szervezési és eljárási díjat is, továbbá a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték, a helyszínen fizetendő adók és illetékek) összegét.

 

7. Az Megrendelő által fizetendő teljes díj befizetésének határideje

Az utazási szerződés megkötésekor a megrendelő az általa fizetendő részvételi díj legfeljebb 40%-át – kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az EXPO TRAVEL Kft-re – köteles megfizetni. Az megrendelő által fizetendő teljes díj fennmaradó összegének megfizetésére a megrendelő az utazás megkezdése előtti 30. napig köteles. Az egyedi szerződésben megadott fizetési határidő azonban nem lehet korábban, mint az utazás megkezdése előtti 30. nap, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Amennyiben a megadott időpontig a Megrendelő nem egyenlíti ki a teljes fizetendő díjat, az EXPO TRAVEL Kft. külön értesítés nélkül elállhat az utazási szerződéstől. A Megrendelő ez esetben köteles az EXPO TRAVEL Kft-nek a jelen Általános Szerződési Feltételek 8. pontjában rögzített kötbért – az ott szabályozott módon és mértékben – az EXPO TRAVEL Kft. írásbeli felhívására megfizetni.

 

8. A Megrendelő által fizetendő kötbér

Ha a Megrendelő az utazás megkezdése előtti 60. napon belül utazását lemondja, vagy egyéb nem az EXPO TRAVEL Kft-nek felróható okból nem vesz részt az utazáson, az alábbi kötbért tartozik megfizetni:

60–36. nap esetén: a részvételi díj 10%-a;

35–20. nap esetén: a részvételi díj 40%-a;

19–10. nap esetén: a részvételi díj 75%-a;

10 napon belüli lemondás és az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat kell költségtérítésként megfizetnie, illetve minden ezen felül keletkezett konkrét kár esetén a kár összegét is.

Külföldi üzleti partnereinkkel kötött szerződés alapján fizetendő eltérő lemondási, illetve kezelési költségeket esetenként külön közöljük.
A részvételi díjhoz – amennyiben előzetesen megrendelésre és kifizetésre kerültek – a fakultatív programok és felárak díjai is hozzászámítandók. A megrendelt szolgáltatás időpontjának megváltoztatása, valamint az elhelyezés típusának módosítása az eredeti megrendelés lemondásának, és egyidejűleg új megrendelésnek számít. Kiállításokra, szakmai vásárokra szervezett egyéni, illetve csoportos utakra sajátos fizetési és lemondási feltételek vonatkoznak. Ezeket az EXPO TRAVEL minden esetben ismerteti az Utazóval/Utazókkal.

Az EXPO TRAVEL Kft. jogosult az őt megillető fenti összegeket a Megrendelő által bármilyen jogcímen megfizetett pénzösszegből történő levonásra és megtartásra. Amennyiben a Megrendelő által befizetett összeg nagyobb, mint az EXPO TRAVEL Kft-t megillető kötbér, úgy az összeg a Megrendelőnek haladéktalanul visszajár. Amennyiben a Megrendelő által befizetett összeg nem fedezi az EXPO TRAVEL Kft-t megillető összeget, úgy a különbözetet a Megrendelő a lemondás közlésétől, illetve a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett utazás megkezdésének időpontjától számított 5 napon belül köteles megfizetni.

 

9. A Megrendelő által fizetendő teljes díj módosítása

Az EXPO TRAVEL Kft. az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal a részvételi díjat felemelheti az alábbi okokból: Az utazó által az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a jelen Általános Szerződési Feltételek úgy rendelkeznek. A díj emelésére kizárólag:

a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,

b) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, kikötői illeték, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díjemelés indokát az utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. A díj emelésére - annak mértékétől függetlenül - kizárólag akkor kerülhet sor, ha az utazásszervező erről legkésőbb húsz nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt értesíti az utazót. Az utazásszervezőnek a díjemelésről való tájékoztatást tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével, világos és közérthető módon kell megadnia.

10. Engedményezés

Az utazó haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző öt napon belül, utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal köteles tájékoztatni az EXPO TRAVEL-t, az utazásközvetítőt arról, ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta.

 

11. A szerződés módosításának kezdeményezése a Megrendelő részéről

Ha a Megrendelő az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, a Megrendelő köteles az EXPO TRAVEL Kft. módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő költség esetenként változhat, erről az EXPO TRAVEL Kft. tájékoztatást ad a Megrendelő felé. Az utazási szerződés lényeges elemeinek – mint úti cél, időpont, utazók létszámának csökkenése – módosítására a Megrendelő részéről tett kezdeményezést – függetlenül a Megrendelő által használt elnevezéstől – az EXPO TRAVEL Kft. az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti. Az EXPO TRAVEL Kft. a Megrendelő által szándékolt új szerződést csak a jelen Általános Szerződési Feltételek elállásra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével, és mint új szerződést köti meg.

 

12. A Megrendelő felmondási joga

Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szerződést bármikor felmondhatja. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben az utazó felmondása esetére bánatpénz köthető ki, melynek mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg. Ha az EXPO TRAVEL Kft. az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani - különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja - köteles erről az utazót haladéktalanul tájékoztatni.

Az utazó választása szerint:

a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést, vagy

b) ha a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja, a felek módosítják az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést.

Az utazó a döntéséről köteles az EXPO TRAVEL-t haladéktalanul tájékoztatni.

Ha az EXPO TRAVEL Kft. nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül,

a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) ha az EXPO TRAVEL Kft. az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az EXPO TRAVEL Kft. köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni.

 

13. Az EXPO TRAVEL Kft. felmondási joga

Az EXPO TRAVEL Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az EXPO TRAVEL Kft. nem a Megrendelő érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

a) a Megrendelő az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az EXPO TRAVEL Kft-nek lehetősége van,

b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy a Megrendelő a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az EXPO TRAVEL Kft. a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére köteles.

Ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az EXPO TRAVEL Kft. köteles a díjkülönbözetet a Megrendelőnek megtéríteni. Ha az EXPO TRAVEL Kft. nem a Megrendelő érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a jelen pontban meghatározottakon túlmenően köteles a Megrendelőnek az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha az EXPO TRAVEL Kft. elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható külső körülmény miatt – ide nem értve valamely személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor.

 

14. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése

14.1. Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az EXPO TRAVEL Kft. felel, függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatások teljesítésére ő maga, vagy más utazási szolgáltató köteles. Ha az EXPO TRAVEL Kft. a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatási díjat (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Az EXPO TRAVEL Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a megrendelő az utazási szolgáltatást, vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Ha az utazás megkezdését követően az EXPO TRAVEL Kft. az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utazóra nem hárítható át. Ha az EXPO TRAVEL Kft. ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utazó azt indokoltan nem fogadja el, az EXPO TRAVEL Kft. - ha az utazó erre igényt tart - gondoskodik az utazónak az utazás kiinduló helyére vagy az utazó által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, e költségek viseléséről, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díj visszafizetéséről. Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utazónak átadni. Az utaskísérő köteles az EXPO TRAVEL-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta - az utazó az EXPO TRAVEL-t, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötötte. Ha az EXPO TRAVEL Kft. nem orvosolja a szerződésszegést az utazó által megállapított ésszerű határidőn belül, az utazó ezt maga is megteheti és kérheti a szükséges kiadásai megtérítését. Az utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az EXPO TRAVEL Kft. azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

14.2. Az EXPO TRAVEL Kft. felel az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az EXPO TRAVEL Kft. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

A b) és c) pont esetén az EXPO TRAVEL Kft, utazásközvetítő köteles az utazóval együttműködni és részére segítséget nyújtani, ha nehéz helyzetbe kerül.

14.3. Az EXPO TRAVEL Kft. és a megrendelő kifejezetten megállapodnak abban, és a megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával tudomásul veszi, hogy EXPO TRAVEL Kft-nek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének háromszorosában maximált. A korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kárra. Az EXPO TRAVEL Kft. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Ha a Megrendelő az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

 

15. Az utazási csomag igénybevételére irányuló utazási szerződéssel kapcsolatos külön rendelkezések

Az EXPO TRAVEL Kft. az utazási csomagként értékesített utazás megkezdése előtt legalább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor – köteles a megrendelőt (a b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét) írásban tájékoztatni a következőkről:

a) az EXPO TRAVEL Kft-nek a megrendelő célállomásán található, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve ha az EXPO TRAVEL Kft. ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi a megrendelő számára az EXPO TRAVEL Kft-vel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről, amelyhez a Megrendelő szükség esetén segítségért fordulhat,

b) kiskorú külföldi utazása esetén a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről,

c) a Megrendelő által igénybe vehető biztosításokról,

d) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, valamint a megrendelő által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utas osztályok, hajón kabin vagy hálóhely, vonatos hálófülke).

 

16. Vagyoni biztosíték

Az EXPO TRAVEL számára vagyoni biztosítékot nyújtó szervezet neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1., Tel. 06-1/477-4800, Fax. 06-1/476-5710, Email: utasbiztositas@aegon.hu). Kötvényszám belföldi utazás esetén: VBB78561/138754. Kötvényszám nemzetközi utazás esetén: VBB82521/146457. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja – a jelenleg érvényben lévő 213/1996. (XII.23.) Kormányrendeletben előírt – az Utazásszervezők és Utazásközvetítő kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését. A vagyoni biztosíték által fedezett kockázatok: a 10. § 1./ bekezdésének a./ pontja értelmében az utazáskor szükség helyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések (pl. haza szállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint a b./ pontja értelmében az előleg ill. a részvételi díj visszafizetésére.

 

17. Bíróság

Az EXPO TRAVEL által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat elsősorban a Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/B) másodsorban a Pest Megyei Bíróság (1145 Budapest, Thököly út 97-101.) illetékességének.

 

18. Fogyasztóvédelem

Az EXPO TRAVEL Kft. tájékoztatja a megrendelőt, hogy a 2008. évi XLVII. (Fttv.) törvény alapján a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a jogszabályban meghatározott jogsértések kapcsán, amennyiben a jogsértés fogyasztót érint. Az 1997. CLV. törvény (Fgytv.) értelmében egyéb szerződéses rendelkezések megsértése értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. Az EXPO TRAVEL Kft. és megrendelő kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Általános Szerződéses Feltételekre a magyar polgári anyagi jog rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF, illetve az azzal összefüggésben megkötött utazási szerződéssel kapcsolatban felmerült jogi viták eldöntésére az általános jogszabályi rendelkezések szerinti hatásköre és illetékessége a magyar bíróságnak van. Külföldi illetékességű megrendelő esetén, joghatósága kizárólag magyar bíróságnak van. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

 

 

Alulírott .....................................................................           kijelentem, hogy az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés szerinti szerződéskötési előtti általános tájékoztatást megkaptam.

 

Alulírott ………………………………….…………                 kijelentem, hogy az EXPO TRAVEL Kft. általános szerződési feltételeit megkaptam, azt átolvastam, értelmeztem és magamra nézve kötelezően elfogadom.

 

Dátum: …………………………                                            Megrendelő/ Utazó aláírása: ……………………………

Záradék:

Alulírott ………………………………….……………             kijelentem, hogy az ÁSZF 3.1. j) és 14.3. pontjára vonatkozóan külön is figyelemfelhívó tájékoztatásban részesültem és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.

 

Dátum: …………………………                                             Megrendelő/ Utazó aláírása: ……………………………

A felek között létrejött utazási szerződés kötelező adatai

Megrendelő neve: .........................................................        Lakcíme: ..........................................................................................

az utazás megnevezése, helye: ...............................................................................................................................................

Időpont: ............................................ Pozíciószám: .............................

megrendelt szolgáltatások: .................................................................................................................................................................................................................................

Visszaigazolás száma: ............................................, a megrendelt szolgáltatás összege: ............................................................, a megrendelt szolgáltatáson felüli egyéb terhek összege (adók, illetékek, stb.): ............................................................, a megrendelt szolgáltatások az EXPO TRAVEL Kft-nek fizetendő teljes összege: ............................................................, kötbérmentes lemondási határidő:.............................................................

Nyilatkozat ÁFA-törvény

Alulírott ....................................................... ezúton nyilatkozom az EXPO TRAVEL Kft. szervezésében lefoglalt utazással kapcsolatban a következők szerint: A 2011. január 1-től hatályos, többször módosított áfa-törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):

nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utazóként) veszi igénybe, vagy

adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utazóként) veszi igénybe,

adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utazóként) veszi igénybe.

 

Dátum: ……………………………

Nyilatkozat GDPR

Alulírott…………………………………………….., hozzájárulok ahhoz, hogy az EXPO TRAVEL Kft az általam megadott személyes adataimat kezelje a www.expotravel.hu weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztató alapján. Kijelentem, hogy a tájékoztatót megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulásomat visszavonhatom, korlátozhatom. Tudomásul veszem, hogy az EXPO TRAVEL Kft. személyes adataimat harmadik természetes és jogi személynek továbbíthatja mind Magyarországon belül, mind azon kívül, akár az Európai Gazdasági Térségen belül, akár azon kívül, az utazási szerződés teljesítése érdekében.

 

Dátum: ……………………………

 

Megrendelő/Utazó aláírása: ………………………………….                  EXPO TRAVEL Kft. aláírása: ………………………………….