Rólunk

Az Expo Travel Kft. 1997-ben alakult, és természetesen rendelkezik a teljes körű utazási tevékenységhez szükséges engedélyekkel.

Az elmúlt évek munkája alatt számtalan bel és külföldi partnerkapcsolatot építettünk ki, munkatársaink szakértelme, nyelvtudása segít megrendelőink utazási elképzeléseinek tökéletes megszervezésében.

Tagja vagyunk a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának (BKIK).

 

 

Kiutazási szolgáltatásaink:

 • Repülőjegy értékesítés a menetrendszerinti ill. „low cost" légitársaságokra
 • Szállásfoglalás a világ valamennyi városába csoportos és egyéni utasok részre
 • football és más sportesemények jegyeinek, színház, musicaljegyek beszerzése
 • programszervezés
 • repülőtéri, és városi transzferek
 • Autóbérlés, buszbérlés
 • Helyi- és nemzetközi vonatjegy értékesítés
 • Szakmai-, tanulmány- és ösztönző (incentive) utak
 • Konferenciák, üzleti utak szervezése
 • viszonteladás
 • Utazási biztosítás
 • vízumügyintézés

 

Beutazási szolgáltatásaink:

 • Csoportosan vagy egyénileg érkező vendégek szállásának, ellátásának biztosítása
 • Konferenciák, szimpóziumok, tréningek, csapatépítő programok megszervezése
 • Repülőtéri és városi transzferek, városnéző- és kiránduló programok, konferenciát kísérő hölgyprogramok, műsoros- és folklór estek, gálavacsorák, fogadások szervezése

 

 

Tisztelt Utazónk!

 

Amint az Ön is tudja, 2018. május 25-én az új adatvédelmi rendelet hatályba lép és felváltja a jelenlegi adatvédelmi törvényt (Info törvény). Általánosságban elmondható, hogy a rendelet növeli az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező személyek és az Európai Unió területén feldolgozott, nem rezidens személyek személyes adatainak védelmét.

 

A védelem többek között a magánélethez és a biztonsághoz kapcsolódó kötelezettségeket közvetlenül a személyes adatok feldolgozását végző szolgáltatókra irányozza elő, és az ilyen szolgáltatókkal (beleértve a május 25-ét megelőzően hatályba lépett szerződéseket is) kötött szerződések megkötését az e kötelezettségeket tükröző konkrét záradékok felvételére. Ezeket a záradékokat a rendelet 28. cikkelye írja le.

 

Az Ön kényelme érdekében a rendelet szövege, beleértve a 28. cikket, itt található:

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

 

Irodánk  az Ön személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az új adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

 

Adatvédelmi szabályzatunk

 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) alapján az Expo Travel Idegenforgalmi Kft. az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja figyelembe véve az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

 

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Név: EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT.

Cím: 1075 Budapest, Asbóth utca 19. 5/2
Telefon: +36 (1) 3531515

E-mail:  info@expotravel.hu

Engedélyszám: 1540/1997

Kapcsolattartó: Kosiba Kriszta

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

-       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

-       a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 

3. Meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

Felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Ügyfél: az Expo Travel Idegenforgalmi Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Expo Travel Idegenforgalmi Kft. utazási szerződést kötők.

4. Az adatkezelés elvei

Az EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 

(a)    jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

(b)   csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

(c)    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

(d)   pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

(e)    olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

(f)    oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

5. Az adatkezelés célja

Az  EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT. az Infotv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen:

- szerződéskötés

- utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése

- panaszok, bejelentések, igények kezelése

- igényérvényesítés

- kapcsolattartás

- jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése

Az Utazótól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

 

5. Az adatkezelés menete

A EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT. által üzemeltetett www.expotravel.hu weboldal meglátogatásához nincs szükség regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia.

 

A weboldal látogatása alatt a szerver a következőket rögzíti és tárolja:

- az Utazó internetszolgáltatójának IP címét

- azt a weboldalt, ahonnan az Utazó meglátogatta az oldalt

- azokat a weboldalakat, amelyeket az Utazó erről a weboldalról meglátogatott

- a látogatás időpontját és időtartamát.

 

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a szerződéskötéssel kezdődik és az adatok törléséig tart. Az Utazóval kapcsolatos információk őrzése csak addig tart, amíg az a cél megvalósításához szükséges. Az Infotv 6. § (5) alapján, ha a személyes adat felvételére az Utazó hozzájárulásával került sor, az EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT. a felvett adatokat  jogi kötelezettsége teljesítése céljából, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

7. Adatbiztonság és titoktartás

Az EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT. gondoskodik az Utazó adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT. gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek, illetve az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

 

8. Adattovábbítás

Az EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT. szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az Utazó adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. Ekörben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az Utazó kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja az EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT.  harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.

Az utazási szerződés aláírásával az Utazó az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. Az  EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.

 

Az EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT. a partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.

 

9. Az Utazó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

Az Avtv. alapján az Utazónak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Utazó ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti az EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT. Ezen kívül az Utazó kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Utazó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérését az info@expotravel.hu e-mail címen terjesztheti elő.

 

10. Panasz, jogorvoslat

Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

EXPO TRAVEL IDEGENFORGALMI KFT.

Engedély szám: 1540/1997